Skip to main content

Otje x Brittyard's Justin

Geboren, 12 April 2004

- beige reu Wammes

- beige reu Willy

- zwarte reu, Wolf 

- zwarte reu Wouter

- beige teef Wendolijn

- zwart teef Woely-Diesel

Brittyard's JustinCh. Wendolijn vom Ulmer Haus

Woesel-Diesel vom Ulmer Haus

Wouter vom Ulmer Haus

Wolf vom Ulmer Haus

Wolf vom Ulmer Haus

Wolf vom Ulmer Haus

Wolf vom Ulmer Haus

Wolf vom Ulmer Haus